Pravidla používání

  • Chovejte se slušně
  • Používejte NSFW pro věci, které někomu mohou přijít nevhodné
  • Nezveřejňujte věci porušující zákony České republiky

Terms of use

  • Be polite to the others
  • Use NSFW for offending stuff
  • Don't write things that are against the laws of Czech republic
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!