When you are trying to make your baby fall asleep for last 3 hours and then you check how it is going.

Pěkné shrnutí všech různých Terms of use v komentáři k článku. Cituji:

Já jsem pře­kva­pen, že ce­lá 3 % li­dí ale­spoň čás­teč­ně pod­mín­ky čtou. Ně­kdy si je pře­čtu a sou­hlas ne­dám, ale hor­ší je si­tu­a­ce, kdy pod­mín­ky od­sou­hla­sím, tře­ba na You­Tu­be ne­bo Ste­am a ty se pak změ­ní a po­kud se změ­nou ne­sou­hla­sím, tak si mám sma­zat účet... to mi pak při­jde lep­ší je oka­tě ig­no­ro­vat a vy­čká­vat, kdy se ně­ja­ký ad­min roz­hod­ne pod­mín­ky ta­ké vy­má­hat a sma­že mi účet. Ale ji­nak se pod­mín­ky sna­žím číst, jen mě pře­kva­pu­je jak ob­sáh­lý text mu­sím číst, při­tom ve vý­sled­ku jde jen o jed­no:
“Po­kud ne­sta­no­ví zá­kon ji­nak, mů­že­me si dě­lat s va­ši­mi da­ty co chce­me, po­kud se vám to ne­lí­bí, tak má­te smůlu. A po­kud bu­de­me chtít sma­že­me vám účet. Za nic ne­má­me od­po­věd­nost a pod­mín­ky si mů­že­me v bu­douc­nu jed­no­stran­ně mě­nit, tak­že je úpl­ně jed­no, co v nich je dnes.”

m.mobilmania.cz/uzivatelske-po

Show older
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!