Když si Monika musí platit gigola, znamená to, že je Andy impotent?

Je pravda, ,že u switche člověk nikdy neví, jestli se trefí manželce do vkusu.

Show more
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!