@schmaker Teď někde psali, že myslím kraj Vysočina, má u Sberbank miliardu 😳

Follow

@schmaker @archos Tak tady asi nic nezmizí, Tipuju, že ČNB jim omezí zacházení s vklady, odebere licenci a pak to celé přebere někdo jiný.

· · Web · 1 · 0 · 0

@Mac_CZ @schmaker Také myslím, že to tak hrozný dopad mít nebude. Hlavně v EU musí být všechny vklady pojištěny.

@archos @Mac_CZ @schmaker pojištěny jsou prej do výše 2.5mil (informaci jsem neověřoval a je ze soc sítí, takže kdo ví)

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!