Follow

I have quite simple rule for politics. Imagine that ship with 4 people shipwrecked on deserted island. Will your politics make them survive and prosper?

· · Web · 2 · 0 · 3

@Mac_CZ the answer is NO.. they would need to organize a meeting first :-D

@mig @Mac_CZ
I suggest we form a commision for selecting a correct election process, so we can select a leader properly.

@Mac_CZ to se uvidí v praxi jak 4 poslanci #pirati budou fungovat v novém českém Parlamentu 🙂

@g @Mac_CZ tvl včera jsem byl celý den na kole a večer u kamaráda na sudu kde jsem viděl základní výsledky ale až teď ráno koukám, že korzáři mají jen 4 mandáty.
Aspoň je vidět, že lidi mají trochu rozumu.

@tessierashpool @Mac_CZ Rozum možná, ale paměť "lidem" asi trošku neslouží 🤣 Škoda, že mi není o generaci méně, odešel bych za prací do zahraničí, protože tohle je marný, marný...a marný a pořád jen v cyklech... 🤔

@g @tessierashpool @Mac_CZ ano, přesně, král je mrtev, ať žije Alexandra Udženija! :-D

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!