@archos @tessierashpool
Durčák je... Durčák.
Evropská parlament je IMHO naopak možná ta nejlepší instituce EU. Vnáší do toho trošku té nadnárodní demokracie, není to o tom, že se někde sjedou premiéři nebo ministři jednotlivých zemí a vytrucují si, co potřebují.

@sesivany @archos @tessierashpool No, nevím. Za a) nemá moc pravomocí a v podstatě nikdy nejde proti komisi a radě a za b) a to je o dost větší problém, při volbách do něj člověk vůbec netuší, jaká strana půjde do jaké frakce a tedy ani, jaký program bude vůbec prosazovat. A tak po volbách nestačí valit oči. Která strana měla při volbách jako program Green New Deal? Nikde o tom ani zmínka, nikdo pro nic takového nevolil. Kdyby se volili nějaké celoevropské strany s jasným program, který by pak dodržovali, tak by to asi nějaký smysl mělo. Takhle moc ne.

Follow

@sesivany @archos @tessierashpool A to ani nemluvím o tom způsobu hlasování, kdy se hlasuje každé 2 sekundy o něčem jiném a nikdo ani netuší o čem.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!