Follow

Zaplatil jsem poplatky za odpad přes platební portál kraje, jak je nabízeno na stránkách městského úřadu. Tato služba nevydává žádná potvrzení o platbě. V druhé polovině roku (má být zaplaceno do 30.6.) čekám spoustu legrace.

· · Web · 1 · 0 · 1

@Mac_CZ
Potvrzení o platbě = účtenka
Účtenka = papír bez dalšího využití
papír bez dalšího využití = odpad

Zaplatil jsi za odpad, proč by ti dávali odpad? :thonking:

@m4iler Třeba abych si za ten poplatek užil a měl něco do odpadu.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!