Follow

Samozřejmě, že měli připravené řešení pro OSVČ na druhou vlnu, bohužel ho někdo vylil do Bečvy.

twitter.com/realphilhazard/sta

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!