Follow

Rozhovor se spoluzakladatelem české klinické imunologie Jaroslavem Svobodou o covidu. Asi nejrozumnější přístup na jaký jsem narazil.

echoprime.cz/a/SjsKB/covid-ohr

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!