Follow

Proč se na formuláři o jméně dítěte pro matriku musí vyplnit hromada informací, které matrika má a dodat spousta dokumentů, které vydala matrika?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!