Follow

U nás v Kocourkově:

Když to nerespektuje ani stát, potažmo obec? Můj pozemek prohlásili za "veřejné prostranství", tak hobtedy mám, platím z něj daň z nemovitosti, ale nemohu jej užívat, oplotit, musím strpět jeho veřejné užívání a obec zpoplatňuje jeho zábor (kolotoče atd...) Ústavní soud souhlasí

twitter.com/Jerry_of_Kadan/sta

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!