Follow

Upgrading to Leap 15.2. So how many surprises will be there?

· · Web · 2 · 0 · 0

@Mac_CZ používáš Opensuse??Když končila Mandriva jsem ho chtěl zkusit, ale nějak se mi nedařilo vše zprovoznit.

@zdenekkreml Používám ho léta, tak 10, úplně všude. Asi moje oblíbená distribuce nebo co. Zkoušel jsem i jiné věci a vždycky jsem se vrátil k openSUSE.

@Mac_CZ někdy budu muset vyzkoušet,zatím jsem s Archem spokojen,ale občas zkouším i jiné distribuce

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!