Follow

Za největší drzost považuji, když mi někdo zavolá a začne se dožadovat mého rodného čísla "pro ověření". Raiffeisen to vzdala, když jsem asi 100x sdělil, že neřeknu. Nyní štafetu přebírá Creditas.

Ostatně on si pořád někdo myslí, že otravování lidí po telefonu a rozesílání spamu funguje?

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!