Follow

Úpadek civilizací byl v historii zpravidla vidět už dopředu tím, že přestaly uctívat skutečnou krásu. Dnes je odklon od ní v západní společnosti cítit čím dál silněji.

Lenka Zlámalová

Paywall
echoprime.cz/a/SaykG/antimiss-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!