Follow

Čtu zprávy a je tam článek "Záškolačka skončila v ústavu, matce dali podmínku" a hned za tím něco s fotkou Grety. 😀

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!