Follow

Škoda, že tohle si nepřečtou ti, co by si to měli přečíst nejvíc, policajti, politici, úředníci na ministerstvu dopravy.

Dopravní nehody se stávají z příčin

dfens-cz.com/dopravni-nehody-s

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!