Follow

O ženách v korporátu.

Spočítat poměr holčin a kočen v průměrným pražským kanclu je obtížné. Charles Darwin ho ve svém O původu kancelářských druhů odhadoval na krutých 4:1. Metodologii výpočtu v dnešní instagramové době ztěžuje skutečnost, že nejedna Holčina se považuje za Kočenu, i když okolí už ji dávno bere jako Kolegyňku.

prigl.cz/brnaci/clanek-o-zenac

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!