Follow

Ano, ano, mělo se to všechno rovnou předat prominentům StB. Takhle s tím měli moc práce a je dokonce ještě pár podniků, co jim nepatří.

domaci.ihned.cz/c1-66655450-pr

@aladar A? Já komentoval jenom ten titulek. A dát 19 korun za článek bez nutnosti si předplácet je nejlepší nabídka, co se v českých novinách dá najít.

@Mac_CZ
Komentovat clanky podle titulku, to je dobra zoomerovina.

@aladar Tak si to zkusíme znova. Já nekomentoval článek, já komentoval titulek.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!