Follow

Tohle je super článek.

7. Žádná diskuse přeci není!

Čapek této diskusní figuře přiřadil číslo 10 a nazval ji Quosque. "To už se řešilo, k tomu nemá smysl se vracet, to bylo dávno vyvrácené a každé malé dítě dneska ví, že to tak je."

Jde o to vytvořit dojem, že o ničem, co se týká klimatické změny, se už nemusí diskutovat. Vědci se přeci shodli na oteplení, na příčinách i na správném řešení, takže politikové, konejte! Někdy se setkáte i s vyjádřením "Diskuse skončila, teď je čas něco dělat" (např. zde, zde nebo zde), které kombinuje tento faul s výše popsaným faulem falešné naléhavosti. Jako by se opomíjel fakt, že právě to politické konání zasluhuje největší a co nejširší diskusi, protože nejde o otázku vědeckou, ale o otázku politickou.

Představme si, že se jako společnost rozhodneme přijmout opatření na zmírnění působení gravitace. O gravitaci rozhodně není potřeba diskutovat; o instalaci měkké gumy na všechny chodníky kvůli zmírnění následků pádů naopak diskutovat musíme! Ovšem společenská diskuse je ve stavu, kdy odpůrci instalace gumy na chodníky jsou diskvalifikováni coby "popírači gravitace" a debata s nimi je označena za zbytečnou a nevědeckou. Na druhé straně zaznívají hlasy, že propagátoři pogumovaných chodníků chtějí mrhat penězi, že to zpomalí chůzi a že sice lidé v důsledku gravitace padají na ústa, ale není prokázané, že si za to mohou sami...

nazory.ihned.cz/c1-66614710-sl

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!