Follow

Milý státe, kdy už máš pocit, že je potřeba zaměstnávat dráby, nemohl bys z toho procesu vyloučit aspoň ty nejhorší šílence?

novinky.cz/krimi/509391-polici

@Mac_CZ Stát se snaží. Má na to všemocné psychotesty, kterými přeci filtruje i zájemce o zbrojní průkaz.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!