Follow

Jedlička umí dobře vystupovat, řekl bych že lépe než Mach. Tak snad to vyjde.

Podívejte se na video „Vít Jedlička ČT24 6 5 20192“ na YouTube
youtu.be/C8JhX3hgR7A

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!