Follow

Já si tak představuju Hřiba, jak se ráno probudí a přemýšlí, komu by ten den mohl uškodit. Terminologií Dračího doupěte je Babiš zmatené zlo a Hřib zákonné zlo.

Boj proti bytovým kulakům

dfens-cz.com/boj-proti-bytovym

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!