Follow

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí britské panovnici bylo 96 let
(iRozhlas / Marie Starostová a ČTK)
irozhlas.cz/zpravy-svet/kralov

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!