Follow

Jančura se radil u Babiše, co dostane za byznys. Podle exministra Prachaře se choval jako stínový šéf dopravy
(Forum24 / Veronika Kučíková)
forum24.cz/jancura-se-radil-u-

· · Web · 1 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!