Follow

Miliony ze sídla prezidenta posílá Hrad muži stíhanému za zakázky z éry Jermanové
(Aktuálně / Lukáš Valášek, Adéla Jelínková)
zpravy.aktualne.cz/domaci/lany

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!